کاغذ رول

محصولاتی که ما ارائه می دهیم…

کاغذ رول

 

کاغذ شیت درواقع همان رول کاغذ می باشد که آن را بر اساس نیاز های مشتریان در ابعاد مختلف توسط دستگاه های مخصوص برش میدهند.این ابعاد یا به صورت سایز های جهانی مانند ورق آ۴ که دارای طول ۲۹۷ در عرض ۲۱۰ میلی متر می باشد یا با توجه به درخواست صاحب کالا در اندازه خاص آن را برش میدهند.

به طور کل زمانی که کاغذ رول را در اندازه های مختلف برش میدهند محصول حاصل شیت کاغذ می باشد.هنگام استفاده از نوار پیوسته کاغذ یا رول کاغذ‌٬متراژ کل جانشین تعداد ورق و پهنای نوار کاغذ جانشین اندازه ورق خواهد بود.رول های کاغذ فقط در امتداد راه کاغذ پیچیده شده روی قرقره های بزرگ(jumbo Reels) تحویل داده شده توسط ماشین کاغذسازی قابل برش و تقسیم هستند؛ به این دلیل راه کاغذ های رول یا پیوسته٬همواره همان امتداد باز شدن نوار کاغذ از روی قرقره هاست.

بیشینه ابعاد فیزیکی قرقره ها نیز خود از مواردی است که باید مشخص شود٬چرا که اغلب چاپخانه های دارای ماشین های رول٬برگه مشخصاتی میدهند که شرایط و مقتضیات ماشین آنها را بدست میدهد.برای ارسال و حمل و نقل کاغذ ٬اغلب رول ها را با کارتن های بریده شده به صورت دایره ای در دو انتها بسته بندی میکنند که این کارتن ها دو انتهای قرقره را محافظت میکنند. مجموعه ی قرقره و کارتن های دوطرف آن را با پلاستیک یا کاغذ کرافت نیز می بندند.روی هر رول متراژ کاغذ آن و وزن رول برحسب کیلوگرم به همراه مشخصاتی که مقصد و کاربرد کاغذ را نشان میدهند مشخص میگردد.